Condicions d'ús i Política de privacitat

Consulta les condicions d’ús i la política de privacitat i de galetes de la web del RACC.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat poden ser revisades o modificades pel RACC en qualsevol moment, inclosa una nova redacció de la web, i seran aplicables des d’aquell moment.


CONDICIONS D’ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928); societat propietària dels portals.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.

Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i serveis RACC oferts al portal i als quals queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests productes.

Portal: El conjunt de pàgines web ubicades als llocs d’internet (url) www.racc.cat i www.raccjoves.cat.

Productes: Els béns i serveis que s’ofereixen a través del portal perquè l’usuari els valori i adquireixi.

Usuari: La persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés al portal i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre diversos productes i serveis comercialitzats pel grup d’empreses RACC, com per exemple: (1) pòlisses d’assegurança ofertes per RACC Mediagent, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. i, autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida amb Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. A més, comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR Agrupació d'Assegurances i Reassegurances, S.A., segons l’acord de col·laboració subscrit entre ambdues entitats asseguradores, en virtut de l’article 4.1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades. El domicili és av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF: A-58201740, núm. reg. DGSFP: C0708A58201740, i està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 7537, llibre 6803, secció 2a, foli 160, full 86883; (2) viatges oferts per l’agència de viatges RACC Travel S.L., amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF: B-65365975, organització tècnica: RACC TRAVEL-GC-275-MD, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 42046, foli 163, full B 400269, inscripció 1; (3) telefonia mòbil; (4) vehicles.

L’adquisició de productes o serveis no requerirà el registre previ al portal.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte, com ara el pagament d’un preu.

El RACC no és el venedor dels productes o serveis si no s’estableix així expressament en cada producte. L’usuari reconeix i accepta que algunes compres de productes o serveis són transaccions amb el venedor o oferent respectiu dels productes, i no amb el RACC. Els productes i serveis que s’ofereixen al portal inclouen els impostos aplicables i, si escau, les despeses d’enviament que corresponguin. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels productes o dels serveis contractats.

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal. En concret, el RACC no garanteix ni es responsabilitza dels vehicles oferts al portal, perquè el contracte de compravenda d’aquests se subscriu amb el venedor (concessionari, o particular en el cas dels vehicles de segona mà).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix expressament el contrari, el RACC no és part de, ni està involucrat en, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionats o sorgits d’aquests acords, transaccions, contractes o disputes.3. ÀREA PRIVADA

3.1 Accés

L’accés a l’Àrea Privada requereix el registre previ que únicament podran fer els socis del RACC. L’usuari registrat podrà consultar els diversos productes o serveis que tingui contractats amb el RACC, així com gestionar les comunicacions amb el RACC.

El soci que triï registrar-se al portal, introduirà el NIF i la data de naixement, dades que li permetran ser identificat com a soci del RACC. Posteriorment, també haurà d’introduir una contrasenya d’accés al mòdul de registre del portal. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i cadascuna de les transaccions que faci a través d’aquest. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a prendre totes aquelles mesures que siguin útils per mantenir-la en secret. L’usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia i de l’ús, autoritzat o no, per terceres persones.

El soci haurà de comprovar que les seves dades són correctes i, en cas que no hi consti la seva adreça de correu electrònic, l’haurà d’introduir.

L’ús del correu electrònic i la contrasenya d’un usuari s’entendrà dut a terme en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament al RACC, com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació que vulgui fer de la seva adreça de correu electrònic o de la contrasenya.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal fent servir la identitat o contrasenya d’un altre usuari, i també l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris, pot constituir una infracció legal i, eventualment, penal.

En relació amb el procediment de registre al portal, l’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús del portal.

3.2 Baixa

El RACC podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagin acordat.

Així mateix, el RACC donarà de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició de soci, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.

Per part seva, l’usuari registrat podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través del mòdul “Les meves dades” de l’Àrea Privada.4. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS (registrats o no)

4.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del portal sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que el RACC pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús del portal.

4.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir al portal i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers de qualsevol manera.

4.3 No interferència del portal

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir el portal i gaudir-ne; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (i) no interferirà en el portal o en els servidors connectats al portal i obeirà els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influirà en el portal de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (v) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

4.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Llegeix la política de privacitat.
5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DEL PORTAL

El RACC podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. La navegació pel portal implica (i) l’acceptació de les condicions d’ús del portal i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.6. DRETS DE PROPIETAT


L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel•lectual i industrial.
Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés al portal a terceres parts.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.7. INDEMNITZACIÓ

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús del portal per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.8. GENERAL


8.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari es faran per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica inforacc@racc.es i, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twiter.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.

Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de la LOPDCP.

8.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

El portal i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o el portal. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web del RACC.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

8.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari al portal no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ del RACC amb aquesta finalitat.

L’usuari autoritza, des d’ara, al RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions al portal a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la LOPDCP.
 
8.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul•la o ineficaç. La resta de clàusules del portal o d eles condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

8.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

8.6 Tarifes vigents d’afiliació al RACC

Pots consultar les tarifes vigents d’afiliació al RACC en aquest enllaç:9. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE PRODUCTES I SERVEIS RACC

9.1.1. Accés a les condicions

Aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina del portal. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada copo que contractin un producte o servei.

És impossible contractar cap producte o servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del producte o servei concret que s’estigui contractant.

9.1.2. Informació sobre la contractació a distància

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació a distància, el RACC fa constar la següent informació:

a) Tràmits que cal seguir per formalitzar el contracte:
L’usuari haurà d’omplir el formulari corresponent amb les dades personals. Les dades personals sol·licitades queden subjectes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari constitueix l’acceptació de la prova inequívoca del consentiment a contractar el producte o servei, o bé, en cas de tractar-se de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), prova inequívoca de la sol·licitud de contractació. El règim de tractament de les dades serà el que s’especifica a la política de privacitat.

Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi indicat en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores. Al correu electrònic se l’informarà del producte o servei contractat o sol·licitat i s’hi inclourà un enllaç a les condicions contractuals aplicables al producte o servei contractat. Es recomana la impressió o descàrrega d’aquestes, perquè les condicions contractuals poden ser objecte de modificació posterior, i al portal es mantindran les últimes vigents.

La confirmació del contracte, a través de qualsevol mitjà de comunicació, pel RACC a l’usuari implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil. L’alta efectiva o el lliurament del producte o servei adquirit per l’usuari tindrà lloc segons el previst a la pàgina corresponent de cada producte o servei i segons la informació que en cada cas proporcioni el RACC a l’usuari.

En cas que es tracti de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol·licitud i, finalment, en cas que aquesta sigui acceptada, rebrà la confirmació de compra, la qual cosa implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil.

b) Arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte:
L’arxiu del correu electrònic es farà mitjançant la incorporació d’aquest en una base de dades.

c) Mitjans tècnics posats a disposició de l’usuari per identificar i corregir errors en la introducció de les seves dades:
L’usuari podrà identificar i corregir les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que s’especifiqui en cada cas, o a través de l’Oficina Virtual de RACC a Facebook i Twitter.

d) Llengua en què es podrà formalitzar el contracte:
L’usuari podrà omplir el formulari, accedir a les condicions de contractació i rebre-les en castellà i català.
 
El preu, la forma de pagament, els terminis de lliurament, les garanties i les devolucions dels productes o serveis estan especificats a la pàgina del producte o servei que es contracti.

L’usuari podrà imprimir quan vulgui les condicions de contractació, o descarregar-les a l’ordinador.

La posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el consentiment previ del RACC o de l’oferent o venedor del producte o servei.

L’usuari accepta que el RACC pugui cedir la seva posició als contractes electrònics a un tercer, informant-ne l’usuari, i sempre que el tercer assumeixi el compliment de les comandes.

Amb l’objectiu de facilitar la contractació i rebre informació de nous productes o serveis, l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 34/2002, autoritza el RACC perquè li enviï publicitat per correu electrònic sobre els productes o serveis que ofereix el RACC.

9.1.3. Productes i serveis

Els productes i serveis que ofereix el RACC són accessibles al portal. A cada pàgina web s’especifica el preu, les promocions, la forma de pagament, les condicions de contractació i informació diversa sobre el producte o servei de què es tracti.

9.1.4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari coneix i accepta que l’accés al portal i el seu ús, així com la selecció i tramitació de sol·licitud de productes o serveis, els efectua lliurement, i que ho fa informat prèviament i degudament de les condicions de contractació.

En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment dels compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure el RACC amb proveïdors i tercers per complir la sol·licitud cursada i acceptada.

9.1.5. Drets de l’usuari

L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el producte o servei en els termes i les condicions establerts a les condicions de contractació.

9.1.6. Garantia comercial i drets del consumidor

En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, en el cas de productes l’usuari té el dret a la reparació d’aquests, al fet que li siguin substituïts, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte. El termini de garantia és de 2 anys a comptar des de la data de lliurament. La garantia comercial que addicionalment ofereixin els productes constarà identificada al marge de cadascun d’ells com a condicions específiques.

En el cas de serveis, aquests queden garantits d’acord amb el que disposa la normativa específica que els sigui aplicable. Aquells en què no hi hagi una normativa específica, el termini serà de 6 mesos des que finalitzi l’última activitat en què consisteixi la prestació.

9.1.7. Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, l’usuari que contracti a distància tindrà el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte objecte del contracte, o des que es formalitzi el contracte si l’objecte és la prestació de serveis.

Aquest dret es podrà exercir seguint les instruccions indicades en el document de desistiment de compra. El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i de l'usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals.

9.1.8. Exempció de responsabilitat del RACC

El RACC no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es derivin de fets aliens a la seva organització, i més especialment dels que tinguin origen o causa en les xarxes de comunicació a través de les quals funciona i es gestiona el portal i les mateixes comunicacions per correu electrònic.

9.1.9. Durada del servei

El RACC es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels productes o serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho als usuaris, i amb l’única obligació de complir els contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació.

9.1.10. Mitjans de pagament

El pagament es farà mitjançant targetes VISA i MasterCard. En cas que el producte o servei contractat comporti l’abonament d’una quota periòdica, es demanarà l’IBAN.

El RACC manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari. Només l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur que empra el protocol TLS (Transport Layer Security). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per internet, de manera que les dades es transmeten al RACC xifrades, i n’eviten la lectura o manipulació per tercers.

En cas que es contractin productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol•licitud. En cas que no sigui acceptada, el RACC li ho comunicarà i procedirà, si escau, al reembossament de l’import que hagi estat abonat per l’usuari.

9.1.11. Comunicacions

Llegeix l’apartat 8.1 de les condicions d’ús.

9.1.12. Llei aplicable i jurisdicció competent

Llegeix l’apartat 8.2 de les condicions d’ús.10. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE SERVEIS FINANCERS

10.1 Productes i serveis

Els productes i serveis de caràcter assegurador són oferts per la societat del Grup RACC, RACC Mediagent, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., i autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida amb Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A. També comercialitza assegurances de decessos, mascotes i comerç d’AMSYR Agrupació d'Assegurances i Reassegurances, S.A., en virtut de l’acord de col·laboració. El domicili és av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF A-58201740 i autorització DGS núm. C0708A5821740.

Els altres productes financers són oferts pel RACC.

10.2 Preus

Els preus dels diversos productes i serveis són els que resulten de les dades que l’usuari ha facilitat i, per tant, estan subjectes a modificacions segons les circumstàncies de cada cas. Alguns dels serveis financers oferts a través del portal són de caràcter assegurador, per la qual cosa el període de validesa de la informació és el que estableixi cada companyia asseguradora.

10.3 Dret de desistiment

La facultat de desistir del contracte només és aplicable quan aquest s’hagi conclòs amb les condicions d’una venda a distància. El termini per exercir-lo en els casos de contractació d’una assegurança és de 14 dies naturals des de la formalització del contracte. Tanmateix, en el cas de l’assegurança de vida, serà de 30 dies naturals a partir del moment en què s’informi el consumidor que el contracte ha estat formalitzat.

El dret de desistiment no s’aplicarà als següents contractes d’assegurança: els de viatge o equipatge de durada inferior a un mes, els que donin compliment a una obligació d’assegurament del prenedor, els que tenen un efecte inferior al termini de desistiment, o aquells que s’hagin executat a petició expressa del consumidor.

Aquest dret es podrà exercir seguint les instruccions indicades al . En cas que s’executi el contracte, es perdrà el dret de desistiment.

10.4 Reclamacions

Per formular una queixa o reclamació d’alguna assegurança del Grup GACM que l’usuari hagi contractat a través del RACC, pot descarregar i omplir el formulari específic per aquest acció, d’acord amb el reglament de funcionament del Servei d’Atenció i Defensa del Client del Grup GACM. Dita reclamació serà revisada i estudiada, i es comunicarà a l’usuari la seva resolució dins dels terminis legalment establerts.

L’òrgan administratiu supervisor de la nostra activitat mediadora i asseguradora és la Dirección General de Seguros (DGS), pg. de la Castellana, 44, 28046 Madrid.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), el RACC informa els usuaris que la comunicació al portal, a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc de l’usuari, registrat o no, al fet que el RACC tracti les dades personals i les incorpori als fitxers de dades de caràcter personal corresponents amb la finalitat (i) d’agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels productes o serveis a través del portal; (ii) d’adequar i personalitzar els productes o serveis a les preferències dels usuaris; (iii) d’enviar notificacions d’actualització del portal; (iv) d’enviar a través de qualsevol canal, fins i tot per mitjans electrònics, informació relativa al portal del RACC i als productes i serveis que s’hi ofereixen. El RACC informa que l’usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.

A més, en el cas dels usuaris registrats, el RACC tractarà les seves dades personals amb les finalitats anteriors i també amb les següents: (i) facilitar a l’usuari l’accés al portal i l’ús ràpid i correcte d’aquest; (ii) fer més àgils per a l’usuari els tràmits d’obtenció de productes o serveis.

Així mateix, el RACC informa l’usuari de la possibilitat d’exercir, en els termes establerts a la LOPDCP, els drets d’accés a les dades de caràcter personal per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi, sent el responsable del tractament d’aquestes el RACC – Real Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035 i CIF G-08307928. Per a més comoditat, l’usuari podrà exercir aquests drets al mòdul de registre lateral esquerre de la pàgina d’inici del portal, o bé enviant un correu a l’adreça electrònica: inforacc@racc.es.

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i el RACC no empra un canal segur, i les dades transmeses no estan xifrades, fet que cal tenir en compte a l’hora d’enviar dades personals, sobretot les especialment protegides d’acord amb l’article 7 de la LOPDCP.

A més, el RACC informa els usuaris que la comunicació al portal a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal també comporta, segons escaigui, el coneixement o l’autorització expressa per part de l’usuari, registrat o no, de la cessió de les seves dades personals a qualsevol de les següents societats que ofereixen els seus productes a través del portal: (1) RACC Mediagent, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva d’AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., i autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida amb Agrupación AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF A-58201740, núm. reg. DGSFP C0708A58201740, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 7537, llibre 6803, secció 2a, foli 160, full 86883; (2) Agència de viatges RACC Travel, S.L., amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF B65365975 i organització tècnica RACC TRAVEL-GC-275-MD, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 42046, foli 163, full B 400269, inscripció 1; (3) telefonia mòbil; (4) vehicles. La cessió tindrà com a finalitat complir la relació contractual de què es tracti, o obtenir la informació sol·licitada. Així mateix, i en el cas de les societats del Grup RACC, també tindrà com a finalitat l’enviament d’ofertes comercials relacionades amb els sectors d’activitat esmentats anteriorment (assegurances, viatges, telecomunicacions i automoció) per qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics. Cadascuna d’aquestes societats serà responsable del seu propi fitxer. Si no vol que es produeixi aquesta comunicació, l’usuari ho podrà indicar per qualsevol dels mitjans habituals de comunicació amb el Club.

Quant a l’exercici dels drets d’accés a les dades de caràcter personal per rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi, l’usuari s’haurà d’adreçar al domicili de cadascuna de les societats esmentades anteriorment.

Amb l’objectiu de donar als usuaris els majors avantatges, el RACC podrà mantenir-los informats de les ofertes o promocions pròpies o de tercers que siguin del seu interès en qualsevol tipus de suport, relacionades amb els següents sectors d’activitat: telecomunicacions, finances, lleure, formació, gran consum, para farmàcia, automoció, aigua i energia, serveis de vigilància i seguretat, i organitzacions no governamentals. En cas que l’usuari no vulgui rebre aquestes ofertes, ho pot indicar per qualsevol dels mitjans habituals de comunicació amb el Club.

En cas que l’usuari també hagi de proporcionar al portal dades socioeconòmiques per demanar informació sobre alguns dels productes que aquestes societats ofereixen a través del portal, el RACC garanteix a l’usuari que les dades socioeconòmiques únicament podran ser utilitzades pel RACC amb la finalitat de fer el seguiment de la sol·licitud.

Les societats que rebin les dades de caràcter personal de l’usuari i, especialment, les dades socioeconòmiques, estaran obligades a fer servir aquestes dades únicament i exclusiva per a l’estudi i, si escau, la concessió del producte que cadascuna d’elles ofereixi, inclosa l’anàlisi directament, o indirectament a través de tercers, de la seva solvència patrimonial i de crèdit (situació de solvència, perfils de consum, etc.).

Així mateix, en compliment del que disposa l’article 34.e de la LOPDCP, el RACC informa els usuaris que acceptar la política de privacitat del portal també comporta el consentiment dels usuaris al fet que les seves dades siguin transferides a destinataris, en els termes si les condicions exposats anteriorment, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen un grau de protecció equiparable al de la LOPDCP.

El RACC manifesta que té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tot això d’acord amb el que disposa el Reial decret 1720/2007. Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, el RACC podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En cas de facilitar dades personals de terceres persones, l’usuari serà responsable d’informar-les d’aquesta política de privacitat, i elles podran exercir el dret d’accés a les dades personals per rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi mitjançant un escrit adreçat al domicili del RACC a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona (ref. LOPD), o bé al mòdul de registre de la pàgina del portal, o enviant un correu a l’adreça electrònica: inforacc@racc.es.

En cas de tractar-se de menors d’edat, únicament podrà facilitar-ne les dades el seu representant legal (pare, mare o tutor), motiu pel qual en el moment d’omplir qualsevol formulari amb les dades del menor d’edat, l’usuari reconeix expressament la seva condició de representant legal (pare, mare o tutor). L’exercici del dret d’accés a les dades personals per a rectificar-les, cancel·lar-les o oposar-s’hi correspondrà al representant legal, d’acord amb el previst al paràgraf anterior.

En cas que hi hagi conflictes entre els representants legals del menor, els serveis jurídics del RACC es reserven el dret de demanar informació complementària per poder resoldre les controvèrsies amb l’única finalitat de gestionar correctament la relació amb el Club, i sempre respectant els principis de confidencialitat de la informació i el secret de dades.

La targeta RACC Master és una targeta de crèdit gratuïta, sense quota anual de manteniment, exclusiva per als socis del RACC i que en permet la identificació com a tal. Aquesta targeta s’envia sense activar, de manera automàtica, en el moment de l’alta com a soci del RACC. El RACC informa els usuaris que per poder enviar-los la targeta financera gratuïta RACC Master, el RACC comunicarà les seves dades personals identificadores, la seva condició de soci i les dades bancàries que van facilitar al RACC en el moment de l’alta com a socis, a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U., (Grup "la Caixa"), amb CIF A-58513318 i amb domicili a Gran Via Carles III, 94 Torre Oest, 08028 de Barcelona, o al Banc Sabadell, amb CIF A-08000143 i amb domicili a pl. de Sant Roc, 20, 08021 Sabadell, segons el que s’estableix a l’apartat de prestacions relatiu a la targeta RACC Master. Aquesta comunicació es fa exclusivament perquè aquestes entitats financeres puguin estampar targeta de crèdit, que s’enviarà sense activar, i perquè l’usuari pugui tramitar-ne la sol·licitud de contractació, en cas que hi estigui interessat. Així mateix, i amb aquesta finalitat, s’enviaran a l’usuari, juntament amb la targeta, les condicions contractuals i les instruccions d’activació. Aquestes dades s’incorporaran a un fitxer de CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U., (Grup "la Caixa") o de Banc Sabadell, i totes dues entitats l’hauran de conservar confidencialment durant un màxim de cinc mesos. Transcorregut aquest termini, les dades es cancel·laran si l’usuari no ha demanat la formalització del contracte. L’usuari podrà accedir en qualsevol moment a les seves dades per consultar-les, actualitzar-les, rectificar-les o cancel·lar-les, adreçant-se a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U., (Grup "la Caixa") o a Banc Sabadell mitjançant un escrit enviat als domicilis respectius, indicats anteriorment. Un cop activada la targeta, l’usuari autoritza el RACC perquè comuniqui a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U., (Grup "la Caixa") o a Banc Sabadell les actualitzacions o modificacions de les seves dades.

En cas que el RACC revisi o modifiqui la política de privacitat del portal, la nova redacció s’inclourà al lloc web i serà aplicable des d’aquell mateix moment.


POLÍTICA DE GALETES

El RACC informa els seus usuaris que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat comporta l’autorització expressa per a utilitzar les galetes (cookies) de l’usuari. L’ús de les galetes es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada, així com per a la seva seguretat.

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què es fa servir l’equip, poden emprar-se per reconèixer l’usuari. Si l’usuari no vol que s’instal·lin galetes al disc dur, ha de configurar el programa de navegació per internet per evitar-ne la recepció o rebre un avís a la pantalla de recepció de galetes. Totes les galetes es poden esborrar del navegador en qualsevol moment. (Llegeix Com puc gestionar les galetes?)

Quins tipus de galetes fa servir aquesta pàgina web?

Galetes pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat per aquesta entitat i des del qual es presta el servei sol•licitat per l’usuari.

Galetes de tercers: són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat per aquesta entitat, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Galetes de sessió: són galetes dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.

Galetes persistents: són galetes en què les dades continuen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la galeta i que pot ser d’uns minuts a diversos anys.

Galetes tècniques: són les que permeten a l’usuari navegar a través de la pàgina web i l’ús de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com ara controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts d’accés restringit, fer servir elements de seguretat en la navegació.

Galetes de personalització: són les que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides segons una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Galetes d’anàlisi: són aquelles que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes es fa servir en el mesurament de l’activitat del lloc web i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores segons l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Galetes publicitàries: són les que, ja siguin tractades per nosaltres com per tercers, ens permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que l’usuari faci de la nostra web. Amb aquesta finalitat, podem analitzar-ne els hàbits de navegació a internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun correu on hi hagi algun anunci o promoció dels nostres productes o serveis s’instal·li al navegador de l’usuari alguna galeta que s’usarà per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la cerca feta i controlar els nostres anuncis.

Quin ús fem de les galetes?

Fem servir les galetes per:

i) Mostrar la nostra pàgina web, fer que funcioni correctament, crear el teu compte d’usuari, iniciar la teva sessió. Aquestes galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni correctament, per recordar les teves preferències i per ajudar-te a fer servir la nostra pàgina web de manera eficient i efectiva, com ara recordant el teu usuari. El portal és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions relacionades als fitxers galetes, tot i que això pot impedir el funcionament correcte dels mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen una major seguretat.

ii) Entendre com fan servir la pàgina web els nostres usuaris, detectar què funciona i què no, optimitzar i millorar la pàgina web i assegurar-nos que els nostres usuaris continuen considerant la nostra pàgina web interessant i rellevant.

iii) Mostrar anuncis del RACC en altres pàgines web (retargeting). Aquestes galetes les emmagatzemen tercers de confiança. L’ús de les galetes d’aquestes empreses està subjecte a les seves condicions de privacitat pròpies. (Llegeix Galetes de tercers)

Com puc gestionar les galetes?


Pots acceptar o rebutjar les galetes modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per activar les galetes i per eliminar-les:

Galetes de tercers


El RACC col·labora amb empreses on-line de publicitat i màrqueting que necessiten introduir galetes per prestar els seus serveis relacionats amb l’anàlisi de l’ús de la pàgina web i la presentació de bàners personalitzats. Les seves condicions de privacitat corresponents es poden consultar a l'enllaç següent: condicions privacitat Google. Els nostres proveïdors es comprometen a establir un comerç responsable i uns bons estàndards i pràctiques en la gestió de dades, i són membres de la Network Advertising Initiative (NAI), o de la Interactive Advertising Bureau (IAB), motiu pel qual segueixen els principis i codis de conducta del sector, a més d’oferir la funció opt-out, l’opció de no participar en la publicitat basada en el comportament. A www.networkadvertising.org i www.youronlinechoices.com hi ha disponible una llista de membres de la NAI que emmagatzemen galetes, i l’usuari pot autoritzar o denegar a aquests membres el permís de fer servir programes d’informació basada en el comportament.

Actualització de la política de galetes

La política de galetes es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de galetes, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: inforacc@racc.esWEB RACC JOVES

Navegació

Aquesta pàgina web no requereix que proporcionis informació personal per poder-ne gaudir. Això implica que pots visitar el portal sense donar informació personal i sense haver de registrar-t’hi com a usuari.

Si et registres en aquesta pàgina web podràs rebre el nostre butlletí per correu electrònic en què t’informarem de les ofertes i promocions pròpies o de tercers que aconseguim per a tu, si et dónes d’alta com a soci d’aquestes modalitats RACC JOVES.

En cas que decideixis donar-te d’alta com a soci RACC JOVES, podràs gaudir de tots els avantatges que t’ofereix la nostra web, i també de les prestacions que com a soci RACC JOVES et facilitem. I si ets major de 18 anys, en donar-te d’alta com a soci RACC JOVES també podràs accedir als productes i serveis que la web del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) posa a la teva disposició (www.racc.cat).

Les promocions que apareixen en aquesta pàgina web (tret de les que s’indiquen com a pròpies) són fetes per tercers i, per tant, el compliment correcte o la veracitat de cadascuna de les promocions és responsabilitat exclusiva dels tercers oferents. El RACC no té cap responsabilitat en relació amb aquestes ofertes.

Alta modalitats soci RACC JOVES

En el moment de facilitar les teves dades per registre-te com a usuari o per donar-te d’alta com a soci RACC JOVES, reconeixes que aquestes són veraces i s’ajusten a la realitat.

La contractació de qualsevol de les modalitats de soci RACC JOVES que hi ha a la teva disposició implica el teu registre com a usuari en aquesta web, i si ets major de 18 anys també quedaràs registrat a la pàgina web del RACC, la qual cosa et permetrà contractar aquells productes o serveis que t’interessin, i hi podràs accedir amb els mateixos usuari i contrasenya.

Per poder tramitar l’alta on-line en qualsevol de les modalitats de soci RACC JOVES i, per tant, registrar-te com a usuari, o bé només registrar-te com a usuari, hauràs d’acceptar aquestes condicions d’ús i la política de privacitat.

Concursos

RACC JOVES podrà organitzar concursos i sortejos en què es puguin guanyar tot tipus de premis. En cas que per participar-hi calgui enviar fotografies, el fet d’enviar-les implica l’autorització al club per emprar-les en el seu entorn. En concret s’utilitzarà el nom i la imatge dels guanyadors per accions de comunicació relacionades amb aquestes promocions. La participació en aquests concursos i sortejos implica que el participant o els seus representants legals n’accepten les bases.

Dades personals

Llegeix la política de privacitat.

Les condicions d’ús i la política de privacitat del portal del RACC seran plenament aplicables a les persones majors d’edat que es registrin com a usuaris en aquest portal, o bé contractin on-line qualsevol de les modalitats de soci RACC JOVES i que, per tant, quedin registrades als portals del RACC, com s’ha explicat anteriorment. Als menors d’edat que, a través del seu representant legal (pare, mare o tutor), contractin qualsevol de les modalitats de soci RACC JOVES i que, per tant, quedin registrades al portal de RACC JOVES, únicament els seran aplicables aquells apartats de les condicions d’ús del portal del RACC que es refereixin a l’ús del portal i els seus continguts.

Si ets menor de 18 anys, pots demanar als teus pares o tutors que t’aclareixin qualsevol informació que no entenguis.
Tornar a dalt