Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consulta la política de privacitat i de videovigilància del RACC. 

La seva privacitat és molt important per al RACC.

Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el RACC?

Les dades que recopilem depenen del context de les seves interaccions amb el RACC, així com dels productes i serveis que decideix contractar. Entre les dades que recopilem es poden incloure noms i dades de contacte, dades demogràfiques, dades de pagament i credencials d’identificació.

També podem obtenir dades personals de tercers, principalment de:

• Fonts disponibles públicament, com ara bases de dades governamentals obertes o altres dades de domini públic.

• Agents de dades dels quals obtenim dades demogràfiques per complementar les dades que recopilem.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és el RACC o l’empresa del nostre grup que li ofereix el servei contractat.

• Identitat: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC o el Club), amb NIF: G-08.307.928, o l’empresa del Grup RACC que ofereix el servei contractat (vegeu www.racc.es/quienessomos).

• Adreça postal: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona. • Telèfon: 900 357 357 • Correu electrònic: inforacc@racc.es

• Contacte del Delegat de Protecció de Dades del RACC: dporacc@racc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Al RACC tractem les dades que ens proporcioni, en qualsevol moment de la seva relació amb el Club, amb les finalitats següents:

1. Finalitats relacionades amb la relació contractual o orgànica que l’uneix al RACC

• Gestionar la seva condició com a soci del RACC.

• Comunicar-li els beneficis i avantatges dels quals gaudeix com a soci del RACC.

• Prestar-li els serveis contractats com a client o soci del RACC.

• Rebre la informació sol·licitada.

• Agilitzar la gestió, l’administració, l’estudi, la revisió, l’acceptació o el rebuig de les sol·licituds dels productes o serveis a través del portal.

• Facilitar a l’usuari l’accés i ús ràpid i correcte del portal.

Aquest tractament és necessari per formalitzar la seva condició com a soci del RACC o per prestar-li el servei que ens sol·licita. L’oposició al tractament de les seves dades relacionades amb la seva alta al Club o amb la contractació de qualsevol producte o servei comportarà la baixa immediata de la seva condició de soci o la no prestació del producte o servei contractat.

2. Finalitats basades en l’interès legítim del RACC

• Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès.

• Elaborar un perfil comercial que ens permeti optimitzar la finalitat anterior. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil amb una finalitat diferent de la indicada. En particular, el perfil comercial no tindrà en cap cas finalitats d’scoring.

• Comunicar les seves dades a empreses del Grup RACC (vegeu www.racc.es/quienessomos) amb finalitats administratives o per donar compliment a obligacions legals, com ara la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

3. Finalitats que requereixen el seu consentiment exprés
• Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès amb posterioritat a la seva baixa com a soci, o a la fi de la prestació dels serveis contractats o pels quals ha mostrat interès.
Aquest tractament es realitzarà únicament si vostè ha prestat el seu consentiment a través de la casella habilitada a aquest efecte. La falta de consentiment a qualsevol de les finalitats indicades no tindrà cap conseqüència en la relació contractual o orgànica que manté amb el RACC.

Li recordem que, en qualsevol moment, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, especialment en el cas de l’enviament d’ofertes comercials.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran al Grup RACC. La relació d’empreses del Grup RACC, la trobarà a www.racc.es/quienessomos. La comunicació de les seves dades es realitzarà amb les finalitats següents:

• Oferir o recomanar-li serveis o productes del Grup RACC que puguin ser del seu interès.

• Complir obligacions legals. El RACC comunicarà les seves dades als organismes públics i judicials competents quan tingui l’obligació legal de fer-ho.

• Amb finalitats administratives internes, com ara facilitar la contractació de productes i serveis d’altres entitats del Grup RACC.

Així mateix, l’informem que determinats proveïdors de serveis del RACC, nacionals i internacionals, poden tenir accés a les seves dades i tractar-les en nom i per compte del Club en el marc de la seva prestació de serveis (assessorament jurídic, empreses de serveis informàtics, empreses de seguretat, centre de trucades, etc.).

Quins són els seus drets en facilitar-nos les seves dades?

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, de portabilitat, de rectificació, de supressió, de limitació i d’oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

• El dret d’accés li permet conèixer i obtenir gratuïtament la informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• El dret de portabilitat li permet sol·licitar el lliurament de les seves dades en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica i interoperable o, sempre que la tecnologia ho permeti, que transmetem directament les seves dades a un altre responsable.

• El dret de rectificació li permet corregir errors, modificar les dades que resultin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

• El dret de supressió li permet sol·licitar que se suprimeixin, sense perjudici del deure de bloqueig, les dades objecte del tractament.

• El dret de limitació li permet, en determinats supòsits que la llei preveu, sol·licitar que les seves dades es bloquegin i se’n limiti l’accés únicament a l’efecte de la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

• El dret d’oposició li permet sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s’aturi aquest tractament.

• El dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en mitjans automatitzats, si la decisió té efectes jurídics sobre vostè o li afecta significativament de manera similar.

Per exercir els drets especificats pot utilitzar els formularis que tenim a la seva disposició a: www.racc.es/LOPD.

També pot exercir qualsevol d’aquests drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: dporacc@racc.es; o per correu postal a: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona (a/ Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè ha d’aportar una còpia del seu DNI o del document oficial que l’acrediti.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitades directament per vostè, o bé pel soci que ha contractat la modalitat corresponent, o bé a través d’altres empreses del Grup RACC, o bé a través de fonts d’informació obertes i d’accés públic.

Aquestes fonts obertes poden ser diaris i butlletins oficials, registres públics, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, i terceres empreses a les quals vostè ha prestat el seu consentiment per cedir les seves dades al RACC.

Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació (nom, cognoms i DNI) i de contacte (adreça posta i electrònica i número de telèfon).

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En tot cas, una vegada cursada la seva baixa del Club o en finalitzar l’últim contracte o servei que hagi contractat amb el RACC, per qualsevol motiu, les seves dades es cancel·laran automàticament transcorreguts 5 anys, en el cas dels exsocis, o 1 any, en el cas dels exclients.

Vostè també podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i nosaltres passarem a cancel·lar les seves dades.

La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Amb aquest mètode, el RACC no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició de les autoritats públiques o judicials i per atendre les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el RACC, i passarem a suprimir-les físicament quan hagin transcorregut aquests terminis.

SI VOSTÈ HA SOL·LICITAT LA TARGETA RACC MASTER, L’INFORMEM DEL SEGÜENT:

Quines dades personals es tractaran?


Les dades d’identificació i de domiciliació bancària facilitada al RACC per domiciliar la quota de soci.

Una vegada activada la targeta, el RACC comunicarà a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U. (Grup "la Caixa"), o a Banc Sabadell, S.A., les actualitzacions o modificacions de les seves dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

El consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Podrà accedir en qualsevol moment a les seves dades per sol·licitar la seva consulta, actualització, rectificació o cancel·lació, dirigint-se:

- A CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., amb CIF A-58513318 i domicili a Madrid, carrer Caleruega 102, CP 28033; o
- A Banc Sabadell, S.A. (Banc Sabadell), amb CIF A-08000143 i domicili a Alacant, Av. Óscar Esplá, 37, CP 03007

Amb quina finalitat es comunicaran les seves dades a les entitats financeres?

Perquè les esmentades entitats financeres puguin estampar la targeta de crèdit, que es remetrà sense activar, i perquè l’usuari pugui tramitar-ne la sol·licitud de contractació, si hi està interessat. Així mateix, i amb aquesta finalitat, s’enviaran a l’usuari, juntament amb la targeta, les condicions contractuals i les instruccions d’activació.

Quant de temps conservaran les seves dades aquestes entitats financeres?

Durant un màxim de cinc mesos, si vostè no ha activat la targeta. Un cop transcorregut aquest termini, les dades es cancel·laran si l’usuari no ha sol·licitat la formalització del contracte. En el cas d’haver-la activat, les seves dades es conservaran d’acord amb el que estableix el contracte amb l’entitat bancària.

Quins són els seus drets davant les entitats financeres?

En qualsevol moment podrà accedir a les seves dades per sol·licitar-ne la consulta, l’actualització, la rectificació o la cancel·lació, adreçant-se a:

• CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.U. (Grup "la Caixa"), amb CIF: A-58513318 i domicili a la Gran Via Carles III, 94, Torre Oest, 08028 de Barcelona.

• Banc Sabadell, S.A., amb CIF: A-08000143 i domicili a la pl. Sant Roc, 20, 08021 de Sabadell.


Videovigilància en instal·lacions del Grup RACC

Responsable del tractament: les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (GRUP RACC). Pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del RACC a través de l’adreça següent: dporacc@racc.es.

Finalitat del tractament: les dades personals seran tractades amb finalitats de videovigilància i seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

Legitimació del tractament: el tractament de les seves dades personals es porta a terme sobre la base de l’interès legítim en la protecció de les persones, els béns i les instal·lacions del RACC.

Destinataris: en cas que siguin sol·licitades, les imatges poden ser facilitades a jutges o tribunals o bé als cossos i les forces de seguretat de l’Estat que sol·licitin les gravacions. Aquesta comunicació s’empara en el compliment d’una obligació legal i en la prevenció de delictes.

onservació de les dades: les imatges s’eliminaran en el termini màxim d’un mes des que s’hagin pres, llevat que calgui conservar-les per requeriment de les autoritats. Els sistemes de gravació s’ubicaran en un lloc vigilat o d’accés restringit, i només tindrà accés a les imatges el personal autoritzat.

Drets: pot exercir els drets d’accés, supressió i limitació del tractament adreçant-se al delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dporacc@racc.es o per correu postal adreçant-se a l’avinguda Diagonal, 687 – 08028 Barcelona (a l’atenció del delegat de Protecció de Dades del RACC). Ha d’aportar una còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.

Aquesta política de privacitat està subjecta a actualitzacions? 

Sí, és possible que modifiquem la nostra política de privacitat a mesura que incorporem nous serveis i productes a la nostra oferta, i quan la tecnologia i la legislació canviïn.

Per saber quan s’ha revisat aquesta política de privacitat per última vegada, ha de consultar la llegenda «última actualització» que apareix a la part inferior d’aquesta pàgina.

Ens comprometem a tenir l’última versió de la nostra política de privacitat accessible en tot moment al nostre web.

Versions de la Política de Privacitat

 
VersióData
Inicial25/05/2018
Última actualizació14/08/2018

Tornar a dalt